(BĐT) - Thông tư số 44/2017/TT-BGTVT quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu (HSYC) và hồ sơ mời thầu (HSMT) cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Theo đó, các mẫu hồ sơ sử dụng trong đấu thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước theo quy định của Thông tư gồm mẫu HSYC và mẫu HSMT. Mẫu HSYC áp dụng trong trường hợp lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. Mẫu HSMT áp dụng trong trường hợp lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế. Mẫu Hợp đồng cho thuê áp dụng đối với tất cả các trường hợp chỉ định thầu, đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế.

Thông tư nêu rõ, các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa trên cơ sở quy mô, tính chất của gói thầu. Khi áp dụng các mẫu văn bản ban hành kèm theo thông tư này, các cơ quan, tổ chức và cá nhân căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để đưa ra các yêu cầu cụ thể phù hợp theo quy định hiện hành và đảm bảo tính khả thi.