(BĐT) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, tính chung trong 11 tháng năm 2016, PVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đề ra, đặc biệt là vượt từ 2-18% so với kế hoạch 11 tháng đầu năm.

 

PVN về đích vượt mức nhiều chỉ tiêu năm 2016

Về chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 11 tháng đầu năm đều đạt kết quả tích cực hơn so với mức độ suy giảm giá dầu. So với giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45USD/thùng thì các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn vượt 5- 18% so với kế hoạch 11 tháng. Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 406,2 nghìn tỷ đồng, vượt hơn 5% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 79,6 nghìn tỷ đồng, vượt 7,0% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt 25% kế hoạch.

Về hoạt động sản xuất, tính đến hết tháng 11/2016, Tập đoàn đã về đích các chỉ tiêu sản xuất kế hoạch Chính phủ giao. Sản xuất xăng dầu về đích trước 1 tháng 26 ngày (đạt 5,69 triệu tấn vào ngày 4/11/2016); 11 tháng đạt 6,26 triệu tấn, vượt 568 nghìn tấn (vượt 10,0%) so với kế hoạch năm. Khai thác khí về đích trước 1 tháng (đạt 9,61 tỷ m3 vào ngày 29/11/2016); 11 tháng đạt 9,63 tỷ m3, vượt 0,2% kế hoạch năm. Khai thác dầu thô trong nước về đích trước 29 ngày (đạt 14,02 triệu tấn vào ngày 2/12/2016).