VACC: Bình chọn nhà thầu xây dựng uy tín và cấp chứng chỉ

Có 4 loại danh hiệu sẽ được VACC xét chọn. Ảnh minh họa: Internet
23/03/2019 - 18:38
(BĐT) - Cuối năm 2019, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) sẽ công bố danh sách các nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam và cấp chứng chỉ cho danh hiệu này. Trong 4 loại danh hiệu được VACC xét chọn, danh hiệu Nhà thầu xây dựng uy tín sẽ không giới hạn số nhà thầu đạt được danh hiệu và chứng chỉ.

Nhà thầu cần biết (27-10-2015)

27/10/2015 - 11:40
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 314 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 140 gói thầu xây lắp,

Nhà thầu cần biết (24-10-2015)

26/10/2015 - 10:02
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 237 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 100 gói thầu

Nhà thầu cần biết (23-10-2015)

23/10/2015 - 09:15
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 262 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 101 gói thầu

Nhà thầu cần biết (22-10-2015)

22/10/2015 - 09:46
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 240 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 117 gói thầu

Nhà thầu cần biết (21-10-2015)

21/10/2015 - 08:52
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 233 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 104 gói thầu

Nhà thầu cần biết (20-10-2015)

20/10/2015 - 07:53
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 260 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 131 gói thầu

Nhà thầu cần biết (19-10-2015)

19/10/2015 - 08:16
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 244 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 87 gói thầu

Nhà thầu cần biết (16-10-2015)

16/10/2015 - 09:44
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 246 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 99 gói thầu

Nhà thầu cần biết (15-10-2015)

15/10/2015 - 08:49
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 217 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 101 gói thầu

Nhà thầu cần biết (14-10-2015)

14/10/2015 - 10:42
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 353 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 165 gói thầu xây lắp, 158 gói thầu mua sắm hàng hóa, 30 gói thầu tư vấn.

Nhà thầu cần biết (13-10-2015)

13/10/2015 - 09:12
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 316 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 142 gói thầu xây lắp, 153 gói thầu mua sắm hàng hóa, 21 gói thầu tư vấn.

Nhà thầu cần biết (12-10-2015)

12/10/2015 - 11:04
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 226 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 104 gói thầu xây lắp, 100 gói thầu mua sắm hàng hóa, 22 gói thầu tư vấn.

Nhà thầu cần biết (9-10-2015)

09/10/2015 - 08:25
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 254 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 116 gói thầu

Nhà thầu cần biết (8-10-2015)

08/10/2015 - 10:06
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 214 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 89 gói thầu

Nhà thầu cần biết (7-10-2015)

07/10/2015 - 09:06
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 239 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 101 gói thầu xây lắp, 123 gói thầu mua sắm hàng hóa, 15 gói thầu tư vấn.

Nhà thầu cần biết (6-10-2015)

06/10/2015 - 12:34
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 334 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 137 gói thầu