(BĐT) - CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã CK: QNS) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2018.

Theo đó, HĐQT Công ty trình kế hoạch năm 2018 với doanh thu đạt 7.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 194 tỷ đồng, giảm lần lượt 3% và 81% so với kết quả thực hiện năm 2017. Tỷ lệ cổ tức năm 2018 tối thiểu là 15%.

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2017, HĐQT trình phương án chia với tỷ lệ 35% (15% tiền mặt và 20% cổ phiếu). Trong đó, về phức chi trả bằng tiền, Công ty đã tạm ứng 2 đợt với tổng tỷ lệ 10%. Còn lại, Công ty sẽ chốt quyền ngày 20/4 để trả nốt 5%.

Về phương án trả cố phiếu, Công ty dự kiến sẽ phát hành 48,7 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế thực hiện 2017. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tăng lên đạt 2.925,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho năm 2018 với tổng số lạo động được chọn không quá 50 người.