(BĐT) - Ngày 14/8 tới, Công ty CP Licogi 14 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu, tương ứng người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%, tức người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành là thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu gần 50 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 18,94 tỷ đồng, giảm lần lượt 57,53% và hơn 60% so với cùng kỳ 2019.