(BĐT) - Ngày 20/11 tới, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật (mã chứng khoán: IJC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2019 với tỷ lệ 5%. Ước tính doanh nghiệp sẽ chi trả cho cổ đông 68,5 tỷ đồng; ngày thanh toán là 10/12.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.839,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 30,7% và giảm 10,4% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Trong năm 2020, Công y đặt kế hoạch doanh thu là 2.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 250 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28% và giảm 12% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 89,6% kế hoạch lợi nhuận.