Huy động tư nhân đầu tư phát triển giáo dục

(BĐT) - Đó là một trong những khuyến nghị của các đối tác phát triển tại Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) 2015 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề cập trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về kết quả Diễn đàn VDPF mới đây.

Bộ KH&ĐT cho biết, Diễn đàn VDPF 2015 tập trung thảo luận 2 nội dung chính: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng và thực chất vào nền kinh tế thế giới; thực hiện các đột phá chiến lược của Việt Nam. Tại Diễn đàn, các đối tác phát triển cũng đưa ra một số khuyến nghị như: ngành đào tạo chưa khớp với nhu cầu thị trường lao động; nội dung giảng dạy chưa phù hợp nhu cầu nhà tuyển dụng; thông tin thị trường lao động không kết nối giữa nhu cầu của doanh nghiệp với học sinh, cơ sở đào tạo; công tác nghiên cứu không khớp với đòi hỏi của nền kinh tế…

Các đề xuất được đưa ra là: đẩy mạnh thực hiện Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp, tăng cường minh bạch; tăng cường phối hợp liên bộ, ngành và liên cơ sở; huy động tư nhân đầu tư phát triển giáo dục; thực hiện cải cách giáo dục phổ thông; các cơ sở đào tạo cần đảm bảo đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thông qua hệ thống thông tin thị trường lao động dễ truy cập, kịp thời và cộng tác hiệu quả với doanh nghiệp để điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp thị trường lao động…

Căn cứ vào Kết quả Diễn đàn VDPF 2015 và các ý kiến nêu tại Diễn đàn, Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành nghiên cứu các khuyến nghị của các đối tác phát triển để đề xuất các giải pháp triển khai; giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ngân hàng Thế giới tổ chức Diễn đàn VDPF 2016; đồng thời giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và đối tác phát triển tổ chức việc đánh giá kết quả thực hiện chu kỳ VDPF trong 3 năm vừa qua, làm cơ sở để việc tổ chức Diễn đàn này ngày càng hiệu quả và thực chất.    

Chuyên đề