(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện Dự thảoThông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài, thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT.
Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật Đầu tư 2020 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, trong đó sửa đổi, bổ sung một số quy định về đầu tư ra nước ngoài như: các trường hợp thay đổi phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, mục tiêu chính của hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài…

Theo đó, việc xây dựng và ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT là cần thiết để đảm bảo sự phù hợp với các quy định mới, bám sát các nội dung và quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

Thông tư được ban hành sẽ góp phần đơn giản hóa các nội dung trong mẫu kết quả thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp song vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài.

Dự thảo Thông tư gồm 6 điều và 19 mẫu văn bản, trong đó bổ sung nhiều mẫu quan trọng như: Mẫu báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài để áp dụng cho trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; Mẫu đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài… Các mẫu trong Dự thảo Thông tư được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ để tích hợp với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, góp phần giảm thiểu trách nhiệm và tạo thuận lợi trong việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài.