(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) năm 2016 của địa phương đã được triển khai trên tinh thần lấy DN làm trung tâm để thực hiện các giải pháp hỗ trợ cụ thể.
Hậu Giang hỗ trợ pháp lý cho DN

Theo đó, Hậu Giang tăng cường triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DN trực tiếp từ các sở, ngành của Tỉnh. Tỉnh cũng khuyến khích các tổ chức như: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang và các tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN. Từ đó, đảm bảo công tác hỗ trợ pháp lý cho DN được triển khai thực hiện đúng nội dung, hình thức và phương pháp;  giúp DN nắm bắt kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.