Gas Petrolimex: Vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Năm 2015, Gas Petrolimex đạt 126 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 15% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Gas Petrolimex: Vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (mã chứng khoán PGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015.

Chỉ tiêu SXKD và kết quả SXKD năm 2015: ĐHCĐ thường niên năm 2015 của công ty đã đặt chỉ tiêu SXKD năm 2015 với mưc doanh thu 2.728 tỷ đồng, giảm 10% so với doanh thu thực hiện được năm 2014. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 110 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2015, Gas Petrolimex đạt 2.578 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với năm 2014 và mới chỉ thực hiện được 95% chỉ tiêu doanh thu đặt ra cho cả năm. Tuy nhiên, Gas Petrolimex cũng là một trong số ít doanh nghiệp trong ngành không điều chỉnh chỉ tiêu SXKD năm 2015 dù giá dầu xuống thấp như PVGas hay PVGasD…

Dù doanh thu giảm, nhưng lợi nhuận trước thuế cả năm công ty đạt 126,2 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2014 và chính thức vượt kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 97,3 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 88,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh: Do trong năm, doanh thu tăng 15% song giá vốn hàng bán lại giảm mạnh 22%, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty đạt hơn 517 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với năm 2014; Chỉ tiêu lợi nhuận khác cũng tăng gần 8 tỷ. Trong năm, công ty cũng hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư 7,1 tỷ đồng tính giảm trừ vào chi phí tài chính.

Tuy nhiên, tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 70 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó chi phí tiền lương tăng thêm gần 10 tỷ đồng, chi phí hao mòn vỏ bình gas tăng thêm 6 tỷ đồng, ngoài ra chủ yếu là tăng ở các khoản chi phí khác, nên cả năm công ty còn lãi trước thuế 126,2 tỷ đồng.

Trừ các loại thuế, phí, năm 2015 Gas Petrolimex còn lãi 97,2 tỷ đồng sau thuế, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 88,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng quý 4 mang về 20,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Chuyên đề