(BĐT) - HĐQT Công ty CP Dược phẩm Imexpharm vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng tiền, với tổng tỷ lệ 40%.

Trong đó, trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%. 

Cổ tức bằng tiền năm 2019 được chi trả với tỷ lệ 10%, Công ty sẽ chi trả khoảng 49,4 tỷ đồng cho đợt chi trả này.

Ngoài ra, Công ty sẽ phát hành khoảng 14,8 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức và chia thưởng cho cổ đông tổng tỷ lệ 30%. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 140,8 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2019. Nguồn vốn để thưởng cổ phiếu được lấy từ thặng dư vốn cổ phần. 

Thời gian thực hiện việc chia cổ tức và thưởng cổ phiếu trong quý II - III/2020, vốn điều lệ sau phát hành tăng lên 642 tỷ đồng.