(BĐT) - Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020, Công ty CP Thế giới số (Digiworld - Mã chứng khoán: DGW) đặt kế hoạch doanh thu 10.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 202 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 25% so với kết quả thực hiện năm 2019.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Digiworld dự chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2019.

HĐQT Công ty cũng dự trình cổ đông thông qua phương án phát hành 1,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/CP, kèm điều kiện hạn chế chuyển nhượng 50% số lượng cổ phiếu trong một năm.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.311 tỷ đồng, tăng 68%; lợi nhuận sau thuế 45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 83% so với cùng kì năm trước.

Trong đó, nhóm ngành điện thoại tăng trưởng 96%, máy tính xách tay tăng trưởng gần 70%, chủ yếu nhờ nhu cầu về các mặt hàng tăng cao trong mùa dịch Covid-19.