(BĐT) - Mới đây, Công ty CP Thế giới số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW) đã công bố bố tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 6/4 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, trên cơ sở tình hình chung của thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, HĐQT Công ty đã đưa ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 đạt 15.200 tỷ đồng doanh thu thuần và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 12.535 tỷ đồng, tương đương với 123% kế hoạch đề ra. Với những cải tiến trong quy trình, nâng cao hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 253 tỷ đồng, tương đương 125% kế hoạch năm.

Với kết quả kinh doanh này, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ chi trả 110%. Trong đó gồm 10% bằng tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến quý II - quý III/2021.