Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa

- Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng,

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 27.134.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.126.034 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.126.034 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 14/01/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 04/02/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h00 - 17h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 16/02/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 18/02/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/02/2016 đến 16 giờ ngày 27/02/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 25/02/2016

 Tài liệu đính kèm

Chuyên đề