Cần hoàn thiện pháp luật phát triển điện gió ngoài khơi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Góp ý về giải pháp phát triển điện gió ngoài khơi (ĐGNK) vừa gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhấn mạnh thông tin cần hoàn thiện pháp luật để phát triển ĐGNK.
Điện gió ngoài khơi. Ảnh: Internet
Điện gió ngoài khơi. Ảnh: Internet

Bộ KH&ĐT cho biết, khoản 4 Điều 4 Luật Đầu tư có quy định: “Trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành cần quy định đặc thù về đầu tư khác với quy định của Luật Đầu tư thì phải xác định cụ thể nội dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, nội dung thực hiện theo quy định của luật khác đó”. Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiến hành xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) nên có thể nghiên cứu các quy định đặc thù đối với ĐGNK nếu cần thiết.

Theo đó, Bộ KH&ĐT cho rằng, trong quá trình xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) và nghị định hướng dẫn đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu hoàn thiện một số nội dung.

Cụ thể, bổ sung quy định tại Luật Đầu tư về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với ĐGNK như ý kiến của Bộ tại văn bản trước đó về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi).

Đồng thời, xác định điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ĐGNK...

Đề cập về quy định của pháp luật về đấu thầu với ĐGNK, Bộ KH&ĐT cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Luật Đấu thầu và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực thì ĐGNK không thuộc phạm vi điều chỉnh được nêu cụ thể tại các văn bản quy pháp luật này.

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề trình Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2024/NĐ-CP, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với Bộ Công Thương nhưng Bộ Công Thương chưa xác định các dự án điện thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên, Bộ KH&ĐT cũng đề nghị lưu ý đến quy định khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp có hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại một địa điểm để thực hiện.

Chuyên đề