6 tháng, VNM lãi hợp nhất 4.986 tỷ đồng, hoàn thành hơn 60% kế hoạch năm

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM – sàn HOSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 đã soát xét.
6 tháng, VNM lãi hợp nhất 4.986 tỷ đồng, hoàn thành hơn 60% kế hoạch năm

Theo đó, doanh thu hợp nhất trong quý đạt 12.491 tỷ đồng, tăng 18,74% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.824 tỷ đồng, tăng 29,19% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNM đạt hơn 22.861 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 51,3% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 4.986 tỷ đồng, tăng 33,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 60,32% so với kế hoạch năm (8.266 tỷ đồng).

Theo bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30/6/2016, tổng tài sản hơn 29.798 tỷ đồng, tăng 8,44% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền của VNM đạt gần 3.060 tỷ đồng, tăng hơn 125% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn gần 3.368 tỷ đồng, tăng 25,44% so với đầu năm; hàng tồn kho 4.385 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với đầu năm.

Nợ phải trả tăng 4,56% lên 6.851 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn tăng 312 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,21% lên 6.317 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 2,95% xuống 533,78 tỷ đồng. 

Chuyên đề

Kết nối đầu tư