(BĐT) - Sau thành công của chiến dịch tiêm chủng và phòng chống dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam đã bước vào trạng thái bình thường mới. Hàng loạt giải pháp triển khai các chương trình phục hồi kinh tế của Quốc hội và Chính phủ đã và đang tạo ra xung lực mới, mạnh mẽ trên nhiều phương diện: xuất khẩu, thu hút đầu tư FDI, giải ngân vốn đầu tư công,... Kết quả tích cực đạt được trong 4 tháng đầu năm đã đặt nền móng vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022.
Xung lực phục hồi kinh tế

Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Báo Đấu thầu xuất bản chuyên đề đặc biệt “Xung lực phục hồi kinh tế” đánh giá các thách thức, cơ hội phát triển trong giai đoạn hiện nay.