(BĐT) - Ngày 9/10 tới, Công ty CP Vĩnh Hoàn sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán là 16/10/2020.
Vĩnh Hoàn tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20%

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 3.266,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 367,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,4% và 49,5% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty hoàn thành được 34,6% kế hoạch lợi nhuận dựa trên kịch bản lợi nhuận cao là 1.063 tỷ đồng; hoàn thành được 46% kế hoạch lợi nhuận dựa trên kịch bản thấp là 800 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 1,9% lên 6.740,3 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tài sản cố định trị giá 1.739,4 tỷ đồng, chiếm 25,8%; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 1.722,6 tỷ đồng, chiếm 25,6%; tồn kho 1.450,1 tỷ đồng, chiếm 21,5%; các khoản phải thu ngắn hạn 1.179,8 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản.