(BĐT) - Ngày 9/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức cuộc họp về xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư quy định cụ thể một số nguyên tắc, căn cứ, điều kiện và trình tự, thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... Ảnh: Nhã Chi

Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư quy định cụ thể một số nguyên tắc, căn cứ, điều kiện và trình tự, thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... Ảnh: Nhã Chi

Vụ Pháp chế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số định hướng về việc xây dựng Nghị định này. Theo đó, Nghị định bao gồm một số nội dung đáng chú ý như: ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; các hình thức bảo đảm của Nhà nước; hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư; ngành, nghề ưu đãi và địa bàn ưu đãi đầu tư; hỗ trợ đầu tư; ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt; thành lập tổ chức kinh tế và thực hiện hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án…

Điều 29 Luật Đầu tư quy định về lựa chọn nhà đầu tư và giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Đây là nội dung mới của Luật Đầu tư, chưa được quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Do vậy, Nghị định này quy định cụ thể một số nguyên tắc, căn cứ, điều kiện và trình tự, thủ tục để áp dụng/thực hiện quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Nghị định hướng dẫn bổ sung điều kiện thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Theo đó, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chỉ được thực hiện trong trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất...