(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 4/3/2013 quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (Thông tư 07).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo NHNN, Dự thảo Thông tư số 07 được sửa đổi theo hướng bổ sung các cơ chế đặc thù về hoạt động, quản trị điều hành đối với tổ chức tín dụng (TCTD) được đặt vào kiểm soát đặc biệt (KSĐB), TCTD được NHNN mua cổ phần bắt buộc và TCTD được NHNN chỉ định tham gia quản trị, điều hành các TCTD được mua lại bắt buộc nhằm chấn chỉnh, củng cố, phục hồi hoạt động bình thường của TCTD bị kiểm soát đặc biệt và đảm bảo an toàn hệ thống.

Do đó, theo quy định của Dự thảo Thông tư 07, TCTD được KSĐB sẽ được triển khai hoạt động cấp tín dụng theo nguyên tắc chỉ được thực hiện các giao dịch cấp tín dụng khi đảm bảo cân đối được nguồn vốn và đảm bảo thanh khoản; sử dụng vốn điều lệ thay thế vốn tự có khi tính các giới hạn tối đa về cấp tín dụng; được bán nợ cho các tổ chức có chức năng mua nợ theo giá thị trường…

Trường hợp TCTD được KSĐB cấp tín dụng liên quan đến TCTD hỗ trợ (thông qua hình thức hợp vốn với TCTD hỗ trợ, ủy thác cấp tín dụng cho TCTD hỗ trợ, nhận ủy thác cấp tín dụng từ TCTD hỗ trợ, mua nợ, nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp của TCTD hỗ trợ), dư nợ của khoản cấp tín dụng này được tính trong giới hạn cấp tín dụng cho một khách hàng, một nhóm khách hàng của TCTD hỗ trợ theo quy định.