(BĐT) - Theo Sở TN&MT Hải Phòng, thời gian qua UBND Thành phố đã thu hồi 5 dự án đất, với tổng diện tích 187,08 ha của 5 doanh nghiệp do các doanh nghiệp này không đưa đất vào sử dụng. 

Các doanh nghiệp là: Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng, Công ty CP Thương mại Nam Mỹ, Công ty Phát triển nuôi trồng thủy sản Đông Á, Chi nhánh Kỹ nghệ điện lạnh Hải Phòng và Công ty Dầu lửa Trung ương. Ngoài ra, UBND TP. Hải Phòng cũng chỉ đạo Sở TN&MT rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất thu hồi đất của 16 tổ chức, với diện tích 85,17 ha; tổng hợp hồ sơ liên quan đến quy hoạch, đầu tư đất đai đối với 25 địa điểm còn lại để kiểm tra mức độ vi phạm, báo cáo với UBND Thành phố xem xét, quyết định thu hồi đất.

Đối với các dự án chậm triển khai thủ tục thuê đất, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành các văn bản chấm dứt việc triển khai dự án, quyết định thu hồi các văn bản về quy hoạch, đầu tư đất đai đối với 17 dự án (diện tích 335,35ha) do chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc chậm thực hiện các thủ tục có liên quan để triển khai dự án.