Thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời chào giá: Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - CTCP (PVFCCo).

Tên đơn hàng: Sửa chữa, chỉnh trang khu nhà ở và khu trung tâm thể dục thể thao Tân Thành - Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Số hiệu đơn hàng: 03-22N/VP/PVFCCo.

Nguồn vốn: vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - CTCP.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh rộng rãi trong nước.

Địa điểm phát hành HSMCG/ cách thức nhận HSMCG: Bên mời chào giá thực hiện việc phát/ nhận hồ sơ mời chào giá của các nhà cung cấp như sau:

- Liên hệ nhận hồ sơ mời chào giá: Ông Nguyễn Phước Bảo Nam - điện thoại 0913752563.

- Nộp hồ sơ mời chào giá: Nhà cung cấp phải nộp HSCG cho bên mời chào giá tại Văn phòng của PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, TP.HCM. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về tính bảo mật của HSCG.

Thời gian phát hành HSCG: Từ 09 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2022 đến trước 15 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (trong giờ hành chính).

Thời điểm đóng HSCG: 15 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2022.

Bảo đảm dự chào giá: 32.000.000 đồng (ba mươi hai triệu đồng chẵn).

HSCG sẽ được mở vào lúc 16 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2022 tại Văn phòng PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, TP.HCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư