Thông báo mời chào giá cạnh tranh

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời chào giá: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - Công ty Cổ phần (PVFCCo).

Tên đơn hàng: Duy tu bảo dưỡng, chống thấm tầng 12 Toà nhà PVFCCo số 43MĐC.

Số hiệu đơn hàng: 15-21T/VP/PVFCCo.

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - Công ty Cổ phần.

Hình thức chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh rộng rãi trong nước.

Địa điểm phát hành HSMCG/cách thức nhận HSMCG: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, bên mời chào giá thực hiện việc nhận hồ sơ mời chào giá và nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá như sau:

- Liên hệ nhận hồ sơ mời chào giá (HSMCG): Ông Trần Thanh Tú - Điện thoại: 0907.118.669; Email: tatu@pvfcco.com.vn.

- Gửi HSMCG: Bên mời chào giá gửi HSMCG qua email cho các nhà cung cấp (NCC).

- Nộp hồ sơ chào giá (HSCG): NCC phải nộp HSCG cho bên mời chào giá bằng email. NCC chịu trách nhiệm về tính bảo mật của HSCG gửi qua email (NCC có thể cài đặt password và tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật của HSCG gửi qua email cho PVFCCo).

Nhà cung cấp nộp HSCG cho bên mời chào giá bằng email qua các địachỉ: nvchien@pvfcco.com.vn; tatu@pvfcco.com.vn; tanghia@pvfcco.com.vn.

Thời gian phát hành HSMCG: Từ 09 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2021 đến trước 09 giờ 00, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (trong giờ hành chính).

Thời điểm đóng HSCG: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Bảo đảm dự chào giá: Không áp dụng.

HSCG sẽ được mở vào 09 giờ 30, ngày 30 tháng 12 năm 2021, tại Văn phòng Tổng Công ty - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí. Địa chỉ: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Chuyên đề