(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.
Hội đồng thẩm định được thành lập với nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Ảnh: Lê Tiên

Hội đồng thẩm định được thành lập với nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Ảnh: Lê Tiên

Hội đồng được thành lập với nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Thành viên Hội đồng là đại diện Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nội vụ; Tài chính; Giao thông vận tải; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

Ủy viên phản biện là tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia về quy hoạch am hiểu về điều kiện của vùng do Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, lựa chọn.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại Điều 33, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và tự giải thể sau khi quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP; được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động.