HĐQT CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) vừa thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu doanh thu 230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 53 tỷ đồng.
SZL đặt kế hoạch lợi nhuận 53 tỷ đồng

Các chỉ tiêu này đều được tăng lên so với kế hoạch trước đó đã công bố (doanh thu 200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng)

SZL cho biết, trong năm 2016, Công ty tiếp tục khai thác Khu công nghiệp Long Thành; tiếp thị cho thuê đất công nghiệp, nhà xưởng tại Khu công nghiệp Châu Đức; mở bán các lô thuộc Khu dân cư Tam An. Về kế hoạch đầu tư, Công ty sẽ hoàn thiện các dự án hiện có và triển khai các dự án mới như: Cụm xưởng cho thuê giai đoạn 4, Khu dân cư (3 héc-ta), Cụm công nghiệp Long Phước 1 (75 héc-ta), Khu dân cư và du lịch dọc sông Đồng Nai (195 héc-ta), xây dựng nhà xưởng cho thuê (50 héc-ta) tại Khu công nghiệp Châu Đức.

Được biết, năm 2015, SZL đạt doanh thu 221,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 52,8 tỷ đồng.

Theo ĐTCK