(BĐT) - Công ty CP Siam Brothers Việt Nam (nã chứng khoán: SBV) dự kiến họp ĐHĐCĐ năm 2020 vào ngày 18/6/2020.

Theo tài liệu công bố, năm 2019 Công ty đạt doanh thu 465,96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 57 tỷ đồng. Dựa trên kết quả này, Công ty dự kiến chia cổ tức 12%/CP và giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 527 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 80 tỷ đồng (tăng 18,9% so với thực hiện năm 2019).

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trình cổ đông phương án giải thể chi nhánh Công ty CP Siam Brothers số 2.