(BĐT) - Ngày 12/3 tới, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức sẽ là ngày 26/3/2021.

Như vậy, với hơn 124,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 186,3 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của SBH đạt 395,3 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2019.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng thêm 289,3 tỷ đồng, đạt 2.533 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả còn 167,2 tỷ đồng.