Sắp kiểm toán việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

(BĐT) - Kiểm toán các chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng là một trong những nội dung quan trọng sẽ được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện trong năm 2019.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

KTNN cho biết năm 2019, cơ quan này sẽ thực hiện các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2019 trên tinh thần đổi mới toàn diện hoạt động kiểm toán, trong đó tập trung một số nội dung chủ yếu.

Kiểm toán ngân sách năm 2018 theo KHKT năm 2019 để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ cho việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 của Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tham gia với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ trong việc xem xét dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW, phương án điều chỉnh dự toán NSNN, phương án bố trí ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định và quyết toán NSNN; đặc biệt là việc trình ý kiến độc lập của KTNN để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán NSNN, chủ trương đầu tư các dự án quan trọng của quốc gia, phê chuẩn quyết toán NSNN.

Kiểm toán việc cơ cấu lại NSNN, khu vực công theo chủ trương Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Kiểm toán các chuyên đề đang được dư luận xã hội quan tâm, như: (i) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; (ii) Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; (iii) Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu; (iv) Quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017, 2018; (v) Các dự án BT để hoàn thiện chính sách đối tác công tư; (vi) Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ sở y tế công lập và các trường đại học công lập... 

Chuyên đề