(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội nghị toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 dự kiến sẽ diễn ra 1 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến 31 tháng 12/2021.
Kinh tế tập thể chưa phát huy được tối đa tiềm năng trong hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước. Ảnh: Nhã Chi

Kinh tế tập thể chưa phát huy được tối đa tiềm năng trong hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước. Ảnh: Nhã Chi

Trong 20 năm qua, cùng với quá trình đổi mới kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, trong đó có những thuận lợi và khó khăn, thách thức nhất định. Bên cạnh những thành tựu đạt được, sau 20 năm triển khai Nghị quyết số 13/NQ-TW , khu vực KTTT của nước ta vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, chưa phát huy được tối đa tiềm năng của mình trong hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước. Điều đó đặt ra nhiệm vụ phải tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển KTTT thời gian tới phù hợp xu hướng phát triển mới và tình hình thực tế, phục vụ việc xây dựng dự thảo Nghị quyết mới về KTTT.

Về Luật HTX, chính thức có hiệu lực từ 1/7/2013, Luật HTX là khung pháp lý cơ bản cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của khu vực HTX. Kể từ thời điểm đó, các HTX bước đầu thể hiện chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội. Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, việc thực hiện Luật HTX gần 10 năm qua đã cho thấy không ít các hạn chế, bất cập đến từ các quy định của các văn bản pháp luật, cũng như từ quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật.