Theo Bộ Tài chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 404/VPCP-ĐMDN ngày 16/1/2017 về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2015, Bộ vừa công khai danh sách các doanh nghiệp chưa gửi và gửi không đúng hạn các báo cáo giám sát tài chính.
Sabeco, Habeco vi phạm quy định về minh bạch giám sát tài chính

Theo đó, trong số các doanh nghiệp bị “bêu tên” có: Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP, Tổng công ty Licogi - CTCP, Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP...

Thủ tướng giao các bộ quản lý ngành xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không gửi và gửi không đúng hạn các báo cáo về Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định 61/2013/NĐ-CP: “Đối với viên chức quản lý doanh nghiệp: chủ sở hữu thực hiện các hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc và quyết định mức lương và các lợi ích khác đối với viên chức quản lý doanh nghiệp nếu vi phạm các quy định: không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các báo cáo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, của chủ sở hữu; nội dung báo cáo không trung thực, không đầy đủ…”.

Theo ĐTCK