(BĐT) - Ngày 26/7 tới, Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (mã chứng khoán: PGV) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và bằng tiền, tổng tỷ lệ 10%.

Trong đó, cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%. Với 1.069,97 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm gần 53,5 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới 31/12/2020.

Cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, ngày thanh toán dự kiến là 11/8.

Doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chình quý II. Trong quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 9.142,2 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 790,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 372,8 tỷ đồng.