(BĐT) - Công ty CP Đá Núi Nhỏ (mã chứng khoán: NNC) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 18%; ngày đăng ký cuối cùng là 20/4 và ngày thanh toán là 5/5/2021.

Như vậy, với 21,92 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 39,46 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông trong đợt tạm ứng này.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch khai thác 1 triệu m3 đá, doanh thu là 208 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 35 tỷ đồng. Như vậy, so với thực hiện trong năm 2020, lợi nhuận trước thuế năm 2021 sẽ giảm 77,2%.

Được biết, năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 401,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 124 tỷ đồng, lần lượt giảm 22,3% và tăng 1,1% so với thực hiện năm 2019. Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 1,1% về 382,6 tỷ đồng.