(BĐT) - Công ty CP Đá Núi Nhỏ (mã chứng khoán: NNC) thông qua kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ 50% bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/11 và ngày thanh toán là 15/12.

Với 21,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi ra 109,5 tỷ đồng cổ tức.

Được biết, trong tổng cổ tức 50%, có 19% là cổ tức còn lại năm 2019, 2% là cổ tức còn lại của các năm trước đó, 11% cổ tức từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang và 18% là tạm ứng cổ tức năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 311,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 86,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 18,5% và tăng 3,8% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 416 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 120,9 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 30%. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 89,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.