Nhiều sai sót trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Lilama

Đó là khẳng định của Thanh tra Bộ Xây dựng tại Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác cổ phần hóa (CPH); quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại Tổng Cty Lắp máy Việt Nam (Lilama) và các đơn vị thành viên.
Tại thời điểm công bố kết luận thanh tra (tháng 12/2015), Cty CP Lisemco còn nợ trên 29,2 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: TQ
Tại thời điểm công bố kết luận thanh tra (tháng 12/2015), Cty CP Lisemco còn nợ trên 29,2 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: TQ

Kết luận cho thấy, trong thời gian thanh tra, có 3 Cty đã khắc phục nộp các khoản thuế còn nợ vào ngân sách Nhà nước với tổng số tiền trên 3,1 tỷ đồng (Cty Cổ phần (CP) Lilama 69-3 trên 2 tỷ đồng; Cty CP Lilama 69-2 là 600 triệu đồng và Cty CP Lisemco 503 triệu đồng).

Về công nợ phải thu, công nợ tạm ứng, có 4 Cty đã khắc phục thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản tạm ứng không sử dụng hết về quỹ Cty trên 6,3 tỷ đồng. Trong đó, Cty mẹ gần 1,2 tỷ đồng, Cty CP Lisemco gần 4 tỷ đồng, Cty CP Lilama 18 trên 220 triệu đồng và Cty CP Lilama 69-2 trên 1 tỷ đồng.

Đối với các khoản nợ phải trả, có 2 Cty đã khắc phục thanh toán các khoản nợ quá hạn với số tiền trên 920 triệu đồng là Cty Lilama 69-3 trên 899 triệu đồng và Cty CP Lisemco trên 21 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu người đại diện phần vốn của Lilama tại các Cty nộp tiền thù lao do các Cty con, Cty liên kết chi trả về Tổng Cty theo quy định. Trước khi chính thức chuyển sang Cty CP, yêu cầu Tổng Cty thực hiện thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất và chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đến 31/12/2014, lợi nhuận chưa phân phối của Tổng Cty là trên 66,7 tỷ đồng do tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (DN) CPH 30/6/2014 đã xử lý các khoản lỗ bằng biện pháp loại trừ khỏi giá trị DN CPH các khoản đầu tư dài hạn, nợ phải thu khó đòi của Cty CP Tôn Việt Pháp và Cty CP Lilama Hà Nội với tổng số tiền gần 475 tỷ đồng.

Yêu cầu Cty mẹ cơ cấu lại các khoản đầu tư tại các đơn vị không đạt hiệu quả hoặc hiệu quả quá thấp so với số vốn đã đầu tư nhằm đảm bảo việc đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn của Cty mẹ không vượt vốn điều lệ theo phương án CPH đã được Thủ tướng phê duyệt tại Văn bản số 1036/QĐ-TTg ngày 10/7/2015. Để bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, yêu cầu Tổng Cty có các biện pháp thu hồi dứt điểm các khoản nợ phải thu đã quá hạn gần 114 tỷ đồng; yêu cầu Cty mẹ có các biện pháp giảm hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

Đối với các Cty con, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá hiệu quả đầu tư của 6/8 Cty con: Hiệu quả đầu tư tại 2 Cty đã thoái vốn; hiệu quả đầu tư tại 4 Cty con còn vốn đầu tư; yêu cầu 4 Cty cơ cấu lại vốn đầu tư vào các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh kém hiệu quả…

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu 8 Cty thu hồi dứt điểm các khoản phải thu đã quá hạn với tổng số tiền trên 252 tỷ đồng. Trong đó, Cty CP Lisenco trên 74,3 tỷ đồng, Cty CP Lilama 69-3 trên 44,4 tỷ đồng, Cty CP Lilama 69-1 trên 39 tỷ đồng, Cty CP Lilama 69-2 gần 33 tỷ đồng, Cty CP Lilama 18 gần 29 tỷ đồng, Cty CP Lilama 7 gần 19 tỷ đồng, Cty CP LHT trên 11,6 tỷ đồng và Cty CP Lilama 10 trên 1,8 tỷ đồng.

Yêu cầu Tổng Cty và các Cty thành viên nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục kịp thời những thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản; công tác quản lý dự án đã được nêu trong báo cáo kết quả thanh tra.

Yêu cầu Cty mẹ giảm trừ giá trị đối với Cty TNHH Công Sơn khi thanh toán số tiền trên 56 triệu đồng; 3 đơn vị tiếp tục nộp về ngân sách Nhà nước số tiền nợ thuế gần 60 tỷ đồng. Trong đó, Cty CP Lilama 69-2 trên 22,3 tỷ đồng, Lilama 69-3 trên 8 tỷ đồng và Cty CP Lisemco trên 29,2 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, các tổ chức, cá nhân phải có báo cáo kết quả khắc phục về Bộ Xây dựng.

Chuyên đề