Ngày 9/2/2022, đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM vào ngày 9/2/2022 như sau:

Chuyên đề