Ngày 27/1/2022, đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB – Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB – Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn vào ngày 27/1/2022 như sau:

Chuyên đề