Ngày 22/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/1/2022 do UBND huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Chuyên đề