(BĐT) - Theo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (tổ chức ngày 12/6 tới), HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất dự kiến trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 121,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 53 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT Công ty đề xuất Đại hội phê duyệt phương án chia cổ tức với tỷ lệ 15%, bằng với năm 2019.

Để đạt mục tiêu trên, năm 2020, Công ty tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Công ty còn chủ động thâm nhập thị trường mới, kết nối giao thương để tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…