(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân, các ban ngành, đoàn thể để hoàn thiện Dự thảo lần 2 hồ sơ Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) sau khi được ban hành được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả. Ảnh: Sơn Trúc

Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) sau khi được ban hành được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả. Ảnh: Sơn Trúc

Dự thảo cụ thể hóa 5 nhóm chính sách nhằm hoàn thiện các quy định về bản chất hợp tác xã (HTX), phát triển thành viên HTX; mở rộng phạm vi điều chỉnh và hoàn thiện các quy định về loại hình tổ chức kinh tế hợp tác (TCKTHT), tổ chức đại diện; mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho HTX phát triển; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành HTX; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Theo kỳ vọng, Dự án Luật sau khi được ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường, phát triển thành viên; bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của HTX; tạo điều kiện thuận lợi để các TCKTHT phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất HTX...

Ban soạn thảo cho biết, Dự thảo Luật lần này đã kế thừa và phát triển các quy định của Luật HTX 2012 còn phù hợp, đang có hiệu lực, hiệu quả; chắt lọc và xây dựng những quy định phù hợp với thực tiễn và đòi hỏi phát triển của khu vực kinh tế tập thể, các TCKTHT trên cơ sở tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, đồng thời tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với xu thế vận động và phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác trong bối cảnh mới.