Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Quỹ phát triển đất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 347/TTg-NN ngày 15/4/2022.
Nguồn vốn của Quỹ phát triển đất được sử dụng để ứng vốn thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch. Ảnh: Nhã Chi
Nguồn vốn của Quỹ phát triển đất được sử dụng để ứng vốn thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch. Ảnh: Nhã Chi

Bộ Tài chính cho biết, hiện có 57 địa phương đã thành lập Quỹ phát triển đất, trong đó có 27 quỹ hoạt động theo mô hình độc lập và 30 quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác.

Theo báo cáo của các địa phương, những khó khăn vướng mắc chính trong tổ chức và hoạt động của Quỹ là: nguồn vốn hoạt động tại một số địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu ứng vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; Quỹ không được ngân sách nhà nước cấp/hỗ trợ kinh phí hoạt động; cơ chế hoạt động của Quỹ được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật nên còn vướng mắc trong thực hiện.

Dự thảo Nghị quyết vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến đóng góp nêu rõ, trong thời gian Luật Đất đai (sửa đổi) chưa được ban hành và có hiệu lực thi hành, các địa phương không thành lập mới Quỹ phát triển đất. Đối với các địa phương này, kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước, được bố trí dự toán, thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đối với các Quỹ hiện có, nguồn vốn của Quỹ được sử dụng để ứng vốn thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ để ứng vốn thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và chỉ thực hiện trong trường hợp cấp có thẩm quyền đã quyết định về mức vốn điều lệ cấp cho Quỹ nhưng chưa cấp đủ cho Quỹ.

Chuyên đề