#Quỹ Phát triển đất
Tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội

Tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố trên cơ sở hợp nhất các quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội, Quỹ Phát triển đất TP. Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội.