Kiến tạo vị thế mới

(BĐT) - Những biến chuyển của thời đại và làn sóng dịch chuyển đầu tư đặt Việt Nam vào vị thế ngày càng quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Hơn lúc nào hết, tinh thần doanh chủ và kinh doanh có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cần được nuôi dưỡng và lan tỏa, nhằm vượt qua thách thức, tận dụng tốt các cơ hội đang mở ra.

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2005 - 13/10/2022), Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt: “Kiến tạo vị thế mới”, chia sẻ các giải pháp nâng tầm doanh nghiệp, góp sức cho nền kinh tế Việt Nam phát triển vững vàng.

Chuyên đề