Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty từ 49% lên 100% theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 19/12.

Phương án mở room được cổ đông KDG thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Theo Bnews