(BĐT) - Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh Nhà (Intresco, mã chứng khoán: ITC) mới thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, Công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 7,92 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo tỷ lệ 10%. Thời điểm phát hành trong quý III hoặc IV/2021.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 79,2 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. Tính đến 31/12/2020, Công ty còn gần 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngày 30/9, Công ty CP Đầu tư Toàn Việt, cổ đông lớn của ITC đã bán ra hơn 313.000 cổ phiếu nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó giảm sở hữu tại ITC từ gần 5,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,16% xuống hơn 5,36 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,77%.