Gói thầu bảo hiểm của GENCO 3: Còn nhiều tranh cãi

(BĐT) - Ngay sau khi Báo Đấu thầu đăng tải bài viết “Gói thầu bảo hiểm của GENCO 3: Tiêu chí chỉ để làm khó nhà thầu”, ngày 14/12, Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO 3) đã có văn bản phản hồi thông tin.
Tài sản được bảo hiểm thuộc phạm vi Gói thầu “Bảo hiểm cháy, nổ cho một số đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 3” có tổng giá trị rất lớn
Tài sản được bảo hiểm thuộc phạm vi Gói thầu “Bảo hiểm cháy, nổ cho một số đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 3” có tổng giá trị rất lớn

Tại Văn bản số 4346/GENCO3 gửi đến Báo Đấu thầu, GENCO 3 cho rằng, việc xây dựng hồ sơ mời thầu (HSMT) cho Gói thầu “Bảo hiểm cháy, nổ cho một số đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 3” được căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, áp dụng và có chỉnh sửa mẫu Hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 3, Điểm a Khoản 4 Điều 12 và Điều 23 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Tổng công ty đã quy định tiêu chí về hệ số thanh toán nợ ngắn hạn > 1 là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong HSMT gói thầu nêu trên.

Theo GENCO 3, Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính là Thông tư hướng dẫn, đánh giá xếp loại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, không bắt buộc áp dụng trong việc xây dựng nội dung HSMT. Việc xác định các số liệu để đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu phải căn cứ theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán. Trong số các chỉ tiêu thuộc Mục I – Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán, dự phòng nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị bảo hiểm theo Phụ lục I Thông tư 195/2014/TT-BTC, chỉ có chỉ tiêu về trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là có thể hiện trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp nên được sử dụng trong HSMT; các chỉ tiêu còn lại không thể hiện trong báo cáo tài chính nên không đảm bảo tính khách quan để sử dụng đánh giá thầu.

3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Dù đang còn nhiều tranh cãi về HSMT, nhưng Chủ đầu tư vẫn đóng thầu đúng theo thông báo mời thầu là vào 14h ngày 14/12/2017.

Một nguồn tin từ Ban Kế hoạch của GENCO 3 cho biết, đã có 9 nhà thầu mua HSMT gồm Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty CP Bảo Minh, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), Tổng công ty CP Bảo hiểm Toàn cầu (GIC), Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI), Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO).

Đến thời điểm đóng thầu có 3 nhà thầu nộp HSDT gồm PJICO, Bảo Long và Liên danh PVI - PTI - BIC - ABI.

GENCO 3 cho biết, sau khi nhận được kiến nghị, Chủ đầu tư đã tham khảo số liệu về hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (căn cứ theo số liệu Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016) của các đơn vị bảo hiểm có công bố thông tin báo cáo tài chính công khai trên các trang web của đơn vị cho thấy hầu hết các đơn vị bảo hiểm (trên 10 đơn vị) đều đạt tiêu chí này. Như vậy tiêu chí này không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Việc áp dụng tiêu chí hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là cần thiết để bảo vệ cho Tổng công ty Phát điện 3 do tài sản được bảo hiểm thuộc phạm vi gói thầu có tổng giá trị rất lớn và khoản phí bảo hiểm mà Tổng công ty phải chi trả hàng năm không nhỏ.

Tuy nhiên, trao đổi với Báo Đấu thầu về phản hồi của GENCO 3, một chuyên gia về đấu thầu vẫn khẳng định, việc đưa thêm các tiêu chí làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu là vi phạm quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu. Chuyên gia này cho rằng, dù Chủ đầu tư đã tham khảo có nhiều đơn vị bảo hiểm đáp ứng chỉ tiêu trên, nhưng vẫn có những đơn vị bảo hiểm hàng đầu không đáp ứng, đó chính là hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Tham khảo một số chuyên gia tài chính được biết, chỉ tiêu hệ số thanh toán nợ ngắn hạn không phải là tiêu chí để đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm cho khách hàng khi có sự cố. Chỉ tiêu này chỉ phản ánh khả năng thanh toán tức thời bằng tiền của doanh nghiệp đối với các khoản nợ phải trả đến hạn trong năm tài chính.

Chuyên đề