Giảm thủ tục trong lĩnh vực chứng khoán

“Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực chứng khoán”- Đó là mục tiêu trong Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành.
UBCKNN không ngừng rà soát, cắt giảm chi phí tuân thủ trong lĩnh vực chứng khoán tạo thuận lợi nhà đầu tư. Ảnh: Internet
UBCKNN không ngừng rà soát, cắt giảm chi phí tuân thủ trong lĩnh vực chứng khoán tạo thuận lợi nhà đầu tư. Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong Kế hoạch đã xác định rõ mục tiêu triển khai kiểm soátthủ tục hành chính năm 2016 như: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các TTHC trong lĩnh vực chứng khoán; Thực hiện công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết TTHC trong lĩnh vực chứng khoán tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC (UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán,Trung tâm Lưu ký chứng khoán) đầy đủ, kịp thời.

Tiếp nhận, xử lý đầy đủ và kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính liên quan đến nhiệm vụ của UBCKNN.

Cụ thể, về công tác xây dựng và tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, UBCKNN tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ TTHC ngay từ khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; gắn công tác kiểm soát TTHC với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC.

UBCKNN tiếp tục rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ của TTHC ngay từ khâu dự thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC… tạo thuận lợi cho thành viên thị trường.

Chuyên đề