Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam kể từ khi Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực đến nay chiếm 57% tổng vốn đầu tư của cả nước trong năm 2015.
FDI sau 5 tháng thực thi Luật Đầu tư đạt gần 13 tỷ USD

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ thời điểm Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 đến đầu năm 2016, cả nước có 842 dự án đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 7,532 tỷ USD và có 788 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,374 tỷ USD.

Tính chung trong thời gian này, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 12,9 tỷ USD, chiếm 42,3% số dự án và 57% tổng vốn đầu tư của cả nước từ đầu năm 2015 đến nay. 

Cùng thời gian nêu trên, có 690 dự án đầu tư trong nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 200.000 tỷ đồng (tương đương 9,4 tỷ USD) và 368 dự án điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Tính đến ngày 15/12/2015, có 41 dự án được cấp phép đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư 253,6 triệu USD, trong đó vốn đầu tư của NĐT Việt Nam là 191,7 triệu USD. Ngoài ra, có 27 dự án điều chỉnh, trong đó có 7 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm là 40,227 triệu USD. 

Theo ĐTCK