(BĐT) -  Công ty CP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền.

Theo đó, ngày chốt danh sách là 15/9/2020 và ngày thanh toán là 30/9/2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 301,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 23 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 16,8% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 750 tỷ đồng, tăng 11,43% so với thực hiện năm 2019; tổng lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng, tăng 7,1% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức từ 20% vốn điều lệ.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, Công ty hoàn thành được 48% kế hoạch tổng doanh thu và 48,37% chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế.