(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) 6 tháng đầu năm 2021.
Một trong nhiều tiêu chí đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là doanh thu bình quân của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Huấn Anh

Một trong nhiều tiêu chí đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là doanh thu bình quân của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Huấn Anh

Theo đó, việc đánh giá tình hình phát triển KTTT, HTX 6 tháng đầu năm 2021 cần dựa trên một số tiêu chí như: tổng số HTX, liên hiệp HTX 6 tháng đầu năm 2021 (nêu rõ số lượng thành lập mới, số lượng giải thể, phá sản và chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012); tổng số thành viên của HTX, liên hiệp HTX 6 tháng đầu năm 2021 (nêu rõ số lượng thành viên mới gia nhập, số lượng thành viên rút khỏi HTX, liên hiệp HTX).

Bộ KH&ĐT đề nghị các địa phương báo cáo về tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX, liên hiệp HTX, trong đó nêu rõ số lao động đồng thời là thành viên của HTX, liên hiệp HTX (chỉ nêu số lượng lao động không xác định thời hạn, không tính lao động ngắn hạn và lao động thời vụ).

Các địa phương cũng cần đánh giá tình hình phát triển KTTT, HTX 6 tháng đầu năm 2021 thông qua doanh thu bình quân của HTX, liên hiệp HTX. Trong đó, nêu rõ doanh thu bình quân, lãi bình quân của HTX, liên hiệp HTX; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX, liên hiệp HTX cũng như đánh giá tác động của HTX tới kinh tế hộ thành viên trên các chỉ tiêu thu nhập hộ thành viên, tạo công ăn việc làm, tác động về xã hội...

Bộ KH&ĐT cũng đề nghị các địa phương báo cáo về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTTT, HTX 6 tháng cuối năm 2021 kèm các đề xuất, kiến nghị (nếu có). Thời hạn gửi báo cáo về Bộ KH&ĐT là trước ngày 6/6/2021.