(BĐT) - Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa có văn bản gửi các bộ, ngành và địa phương để lấy ý kiến về Dự thảo Kế hoạch tổng kết và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Sau gần 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, khu vực hợp tác xã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài. Ảnh: Huấn Anh

Sau gần 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, khu vực hợp tác xã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài. Ảnh: Huấn Anh

Việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, gồm: kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế, phục vụ việc xây dựng dự thảo Nghị quyết mới về phát triển kinh tế tập thể.

Về thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, sau gần 10 năm, khu vực hợp tác xã, nhất là những năm gần đây có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài. Tuy nhiên, trong thời gian thi hành Luật Hợp tác xã đã có một số vấn đề nảy sinh cần phải được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình phát triển của hợp tác xã trong bối cảnh mới.

Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành, địa phương có ý kiến đối với các dự thảo văn bản Kế hoạch tổng kết, Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; Dự thảo Kế hoạch tổng kết, Đề cương hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/4/2021.